Det nasjonale overvåkingsprogrammet «Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST» i regi av Miljødirektoratet består av flere delprogram som er inndelt etter økoregioner. Programmet er en del av den nasjonale basisovervåkningen av miljøtilstanden i kystvann og har til hensikt å overvåke og kartlegge miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten.