News, Research & Development

Stort program for petroleumsforskning (PETROMAKS2)

Hovedmål Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil...

Hovedmål

Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskapning for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer.

Gjennom grunnleggende og anvendt forskning skal programmet bidra til ny kompetanse og innovasjoner som vil føre til:

  • reduksjon av miljøpåvirkning og risikonivå tilknyttet petroleumsaktiviteter på norsk sokkel
  • økt utvinning fra eksisterende og nye felt
  • flere funn av olje og gass
  • mer miljøvennlig og kostnadseffektiv boring og brønnteknologi
  • kostnads- og energieffektive produksjonsløsninger for norsk sokkel
  • forbedrete løsninger for helse-, arbeidsmiljø og sikkerhet
  • styrket petroleumsrelatert næringsutvikling nasjonalt og internasjonalt
  • kompetanseutvikling og rekruttering tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Programmet vil i særlig grad legge til rette for forskning og teknologiutvikling for økt utvinning fra felt i drift, leting i umodne områder, energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp, samt utslipp til sjø.