Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for Visjon 2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse. Totalt 116 artikler om innovative løsninger ble sendt inn, hvorav 29 ble publisert i et skriftlig kompendium og dannet et faglig grunnlag for Visjon 2030-konferansen i Trondheim den 2. og 3. mars 2015. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på konferansen med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Om finansieringsmekanismen
Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.
     

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomfører nå en innledende skisseutlysning i fellesskap. Samlet har de tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å realisere og skalere opp innovasjoner.

Innkomne skisser vil bidra til å fastsette de spissede tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger i regi av hver av de tre institusjonene. Disse utlysningene vil lanseres før sommeren 2016. Hovedutlysningene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil følge deres overordnede retningslinjer og ha krav om norsk hovedsøker, mens hovedutlysningen/e gjennom Norad vil innebære full internasjonal konkurranse i form av innovative anskaffelser.

Hovedutlysningene vil være åpne også for søkere som ikke har sendt inn skisser. Det anbefales likevel å sende inn skisser siden disse vil påvirke hvordan midler fordeles på ulike spissede tematiske områder og mellom de tre forvaltningsorganene.

Følgeforskning
Forskningsrådet vil gjennomføre en separat utlysning av midler til følgeforskning for hele finansieringsmekanismen. Denne publiseres tidlig i 2016. Formålet med følgeforskningen vil blant annet være å:

  • Støtte opp om resultatstyringen i hvert prosjekt som finansieres under ordningen;
  • Vurdere effekten av ordningen som helhet i løpet av en femårig periode, og bidra til at den langsiktige effekten av ordningen kan evalueres også etter at ordningen er avsluttet;
  • Vurdere og sammenlikne ulike metoder for oppskalering av innovative løsninger innen helse og utdanning

 

 

Related news

Latest news

Biggest feed barge delivery ever

At the shipyard in Gdynia Poland, 7 feed barges were recently loaded onboard the vessel Jumbo Vision. The barges are destined for Canada and will be operational this summer. 

Max Planck and CMR cooperation

Scientists at Christian Michelsen Research are currently developing, together with colleagues from the Max Planck Institute for Iron Research (Germany), the Field Kelvin Probe (FKP). This FKP will enable contactless detect...

Consilium equips 48 buildings in Galway, Ireland, with lifesaving panels

Consilium Building Safety has received a strategical order from our Irish distributor...

CADCAM options for the open-minded

“Naval architects log into the Vestdavit digital library and can download exactly what they need within a couple of minutes,

DNV GL COMPIT Award 2017 for smart underwater robotics

Marco Bibuli was announced as the winner of the DNV GL COMPIT Award 2017, which took place in Cardiff this year. The Italian maritime robotics expert, working at the Italian research centre CNR-ISSIA in Genova, was honoure...

Record Number Applications for the Innovation Award!

A total of 28 applications for the Nor-Fishing Foundation Innovation Award, – which includes a check for NOK 100 000 – has been received by the deadline the 1st of May. This represents a 36% increase from record year ...

Midt-Norsk Havbruk and Plastsveis enter into agreement to build smolt facility

“We have followed the development of technology for smolt production carefully for several years,

DNV GL launches on-demand, web-based forecasting at WindPower 2017

Energy traders and plant operators gain online access to hourly forecast data at plant and regional level...

International Quality Awards announced

The Chartered Quality Institute (CQI) launches a series of quality awards designed to recognize the contribution of quality professionals across the globe.