Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for Visjon 2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
Visjon 2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse. Totalt 116 artikler om innovative løsninger ble sendt inn, hvorav 29 ble publisert i et skriftlig kompendium og dannet et faglig grunnlag for Visjon 2030-konferansen i Trondheim den 2. og 3. mars 2015. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på konferansen med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Om finansieringsmekanismen
Stikkord for en innovasjon er: nytt, nyttig og nyttiggjort. Aktuelle innovasjonsområder (alene eller i kombinasjon) er:

  • Nye eller endrede produkter/tjenester;
  • Nye eller endrede metoder for produksjon/leveranse/distribusjon;
  • Nye eller endrede former for ledelse/organisering/arbeidsforhold;
  • Nye eller endrede forretningsmodeller.
     

Det er stor variasjon på de innovative tilnærmingene som finnes, blant annet med tanke på kompleksitet, aktører involvert, ytterligere forskningsbehov og nærhet til markedet. Det er identifisert behov for ulike virkemidler for å realisere eller skalere opp ulike innovasjoner.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Norad gjennomfører nå en innledende skisseutlysning i fellesskap. Samlet har de tre institusjonene et bredt spekter av virkemidler for å realisere og skalere opp innovasjoner.

Innkomne skisser vil bidra til å fastsette de spissede tematiske og økonomiske rammene for påfølgende hovedutlysninger i regi av hver av de tre institusjonene. Disse utlysningene vil lanseres før sommeren 2016. Hovedutlysningene gjennom Forskningsrådet og Innovasjon Norge vil følge deres overordnede retningslinjer og ha krav om norsk hovedsøker, mens hovedutlysningen/e gjennom Norad vil innebære full internasjonal konkurranse i form av innovative anskaffelser.

Hovedutlysningene vil være åpne også for søkere som ikke har sendt inn skisser. Det anbefales likevel å sende inn skisser siden disse vil påvirke hvordan midler fordeles på ulike spissede tematiske områder og mellom de tre forvaltningsorganene.

Følgeforskning
Forskningsrådet vil gjennomføre en separat utlysning av midler til følgeforskning for hele finansieringsmekanismen. Denne publiseres tidlig i 2016. Formålet med følgeforskningen vil blant annet være å:

  • Støtte opp om resultatstyringen i hvert prosjekt som finansieres under ordningen;
  • Vurdere effekten av ordningen som helhet i løpet av en femårig periode, og bidra til at den langsiktige effekten av ordningen kan evalueres også etter at ordningen er avsluttet;
  • Vurdere og sammenlikne ulike metoder for oppskalering av innovative løsninger innen helse og utdanning

 

 

Related news

Latest news

Introducing SAL R1a Easy Tank

Innovation up to speed – Introducing SAL R1a Easy Tank.

Speed logs for 100 years

This is the story of the Consilium speed logs, helping you navigate for more than 100 years.

IAEA Mission says Research Reactor Operator in Norway is Committed to Safety

A team of eight reactor experts from the International Atomic Energy Agency (IAEA) has for one week undergone the safety of the JEEP II research reactor at Kjeller. The expert group concludes that IFE strongly emphasizes s...

New Research Center for Environment-friendly Energy

The new FME center is dedicated to development of materials, components and technology for use of batteries and hydrogen in zero emission transport systems. It will be a special focus on the maritime sector.

The Netherlands re-join the Halden Reactor Project

The Netherlands signed the Halden Agreement on December 1st and will formally become the 20th member country in the Halden Reactor Project (HRP) after the formal acceptance from the Halden Board during their Paris meeting ...

First phase of DNV GL led offshore cable and pipeline operations equipment joint industry project completed

The data analysed during phase 1 has identified and recorded various processes...

The end of the paper chase: DNV GL to roll out electronic certificates across entire fleet

Certificates are published on DNV GL’s customer portal immediately after an onboard survey is completed,

New Integrated Solution Set to Redefine DP Reference Systems

DPS i2 and DPS i4 utilise KONGSBERG's unique motion gyro compass (MGCTM) and motion reference unit (MRUTM) technology.

Servogear service hub in Asia

September 2017, Servogear announce the strengthening of our presence in Asia with the establishment of a service hub in Singapore.