Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for VISJON2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
VISJON2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på VISJON2030-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015, med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Norad er ansvarlig for finansieringsmekanismen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge som viktige partnere i fordeling av midlene.

Det ble fra desember 2015 til februar 2016 gjennomført en skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som bidro til å fordele midlene mellom de ulike finansieringspartnerne, og å sette tematiske rammer for fremtidige utlysninger. 

Identifiserte prioriteringer
Identifiserte mål for utlysningene er:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål:
    a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder
    b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse

Innovasjonsprosjekter
Forskningsrådet vil gjennomføre en utlysning av innovasjonsprosjekter rettet mot forskningsinstitusjoner, bedrifter og sivilt samfunns organisasjoner.

Innovasjonsprosjektene i Forskningsrådet vil rette seg mot mål 1, 2b og 3. Innovasjon Norge vil forvalte en egen ordning for innovasjonsprosjekter.

Det er ikke en forutsetning for søkere å ha deltatt i skisseutlysningen for å kunne søke om Innovasjonsprosjekter.

Følgeforskning
For å styrke gjennomføringen av VISJON2030 vil et følgeforskningsprosjekt følge mekanismen fra start til slutt. Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om utfordringer og løsninger knyttet til implementering og oppskalering av innovasjon i prosjektene som støttes under VISJON2030.

Følgeforskningen skal også etablere et kunnskapsgrunnlag om finansieringsmekanismen som helhet, og i den grad det er mulig, belyse problemstillinger som er relevante for innovasjonsarbeidet innen helse- og utdanningsbistanden.

 

 

Related news

Latest news

Biggest feed barge delivery ever

At the shipyard in Gdynia Poland, 7 feed barges were recently loaded onboard the vessel Jumbo Vision. The barges are destined for Canada and will be operational this summer. 

Max Planck and CMR cooperation

Scientists at Christian Michelsen Research are currently developing, together with colleagues from the Max Planck Institute for Iron Research (Germany), the Field Kelvin Probe (FKP). This FKP will enable contactless detect...

Consilium equips 48 buildings in Galway, Ireland, with lifesaving panels

Consilium Building Safety has received a strategical order from our Irish distributor...

CADCAM options for the open-minded

“Naval architects log into the Vestdavit digital library and can download exactly what they need within a couple of minutes,

DNV GL COMPIT Award 2017 for smart underwater robotics

Marco Bibuli was announced as the winner of the DNV GL COMPIT Award 2017, which took place in Cardiff this year. The Italian maritime robotics expert, working at the Italian research centre CNR-ISSIA in Genova, was honoure...

Record Number Applications for the Innovation Award!

A total of 28 applications for the Nor-Fishing Foundation Innovation Award, – which includes a check for NOK 100 000 – has been received by the deadline the 1st of May. This represents a 36% increase from record year ...

Midt-Norsk Havbruk and Plastsveis enter into agreement to build smolt facility

“We have followed the development of technology for smolt production carefully for several years,

DNV GL launches on-demand, web-based forecasting at WindPower 2017

Energy traders and plant operators gain online access to hourly forecast data at plant and regional level...

International Quality Awards announced

The Chartered Quality Institute (CQI) launches a series of quality awards designed to recognize the contribution of quality professionals across the globe.