Looking for a specific product?

Make a search for products & suppliers, articles & news.

Finansieringsmekanisme for utdannings- og helseinnovasjoner som kan bidra til fattigdomsreduksjon (VISJON2030)


Det er et overordnet mål for VISJON2030-initiativet å fremme fattigdomsreduksjon i land som mottar norsk bistand gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse (for hver sektor for seg eller sett i sammenheng).


 

Bakgrunn
VISJON2030-initiativet ble initiert av Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Utenriksdepartementet høsten 2014, som en nasjonal idédugnad for å få frem innovative norske løsninger som kan bidra til oppnåelse av de nye bærekraftmålene innen utdanning og helse. En ny finansieringsmekanisme for innovasjon ble lansert på VISJON2030-konferansen i Trondheim 2.-3. mars 2015, med en ramme på opptil 150 millioner kroner over tre år fra 2016.

Norad er ansvarlig for finansieringsmekanismen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge som viktige partnere i fordeling av midlene.

Det ble fra desember 2015 til februar 2016 gjennomført en skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som bidro til å fordele midlene mellom de ulike finansieringspartnerne, og å sette tematiske rammer for fremtidige utlysninger. 

Identifiserte prioriteringer
Identifiserte mål for utlysningene er:

  1. Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i barneskole, ungdomsskole og/eller videregående skole
  2. Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. Målet er delt inn i følgende delmål:
    a. Bedre tilgang til internett for skoler, helseklinikker og individuelle husholdninger i marginaliserte områder
    b. Ungdom og kvinner tilegner seg jobbrelevante ferdigheter, med vekt på digitale ferdigheter og entreprenørskap
  3. Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse

Innovasjonsprosjekter
Forskningsrådet vil gjennomføre en utlysning av innovasjonsprosjekter rettet mot forskningsinstitusjoner, bedrifter og sivilt samfunns organisasjoner.

Innovasjonsprosjektene i Forskningsrådet vil rette seg mot mål 1, 2b og 3. Innovasjon Norge vil forvalte en egen ordning for innovasjonsprosjekter.

Det er ikke en forutsetning for søkere å ha deltatt i skisseutlysningen for å kunne søke om Innovasjonsprosjekter.

Følgeforskning
For å styrke gjennomføringen av VISJON2030 vil et følgeforskningsprosjekt følge mekanismen fra start til slutt. Følgeforskningen skal bidra med kunnskap om utfordringer og løsninger knyttet til implementering og oppskalering av innovasjon i prosjektene som støttes under VISJON2030.

Følgeforskningen skal også etablere et kunnskapsgrunnlag om finansieringsmekanismen som helhet, og i den grad det er mulig, belyse problemstillinger som er relevante for innovasjonsarbeidet innen helse- og utdanningsbistanden.

 

 

Related news

Latest news

Introducing SAL R1a Easy Tank

Innovation up to speed – Introducing SAL R1a Easy Tank.

Speed logs for 100 years

This is the story of the Consilium speed logs, helping you navigate for more than 100 years.

IAEA Mission says Research Reactor Operator in Norway is Committed to Safety

A team of eight reactor experts from the International Atomic Energy Agency (IAEA) has for one week undergone the safety of the JEEP II research reactor at Kjeller. The expert group concludes that IFE strongly emphasizes s...

New Research Center for Environment-friendly Energy

The new FME center is dedicated to development of materials, components and technology for use of batteries and hydrogen in zero emission transport systems. It will be a special focus on the maritime sector.

The Netherlands re-join the Halden Reactor Project

The Netherlands signed the Halden Agreement on December 1st and will formally become the 20th member country in the Halden Reactor Project (HRP) after the formal acceptance from the Halden Board during their Paris meeting ...

First phase of DNV GL led offshore cable and pipeline operations equipment joint industry project completed

The data analysed during phase 1 has identified and recorded various processes...

The end of the paper chase: DNV GL to roll out electronic certificates across entire fleet

Certificates are published on DNV GL’s customer portal immediately after an onboard survey is completed,

New Integrated Solution Set to Redefine DP Reference Systems

DPS i2 and DPS i4 utilise KONGSBERG's unique motion gyro compass (MGCTM) and motion reference unit (MRUTM) technology.

Servogear service hub in Asia

September 2017, Servogear announce the strengthening of our presence in Asia with the establishment of a service hub in Singapore.